De zee klotst voort     door     Willem Kloos

De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining,
   De Zee,  waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet;
De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning,
   Zij is een levend Schoon en kent zich-zelve niet.

Zij wischt zich-zelven af in eeuwige verreining,
   En wendt zich altijd óm en keert weer waar zij vliedt,
 Zij drukt zich-zelven uit in duizenderlei lijning
   En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.

O, Zee was Ik als Gij in ál uw onbewustheid,
   Dan zou ik eerst gehéél en gróót gelukkig zijn;

Dan had ik eerst geen lust bij menschelijke belustheid
   Op menschelijke vreugd en menschelijke pijn;

Dan wás mijn Ziel een Zee, en hare zelfgerustheid,
   Zou, wijl Zij grooter is dan Gij, nog grooter zijn.